Oferta

Negocjacje z bankami

Podstawową zasadą rzetelności, uczciwości i dobry obyczajów jest terminowe wywiązywanie się ze swoich zobowiązań finansowych. Często jednak w życiu zachodzą różne, nie dające się przewidzieć wcześniej okoliczności, które sprawiają, że tracimy płynność finansową. Czy to na skutek utraty pracy, choroby, śmierci kogoś bliskiego czy po  prostu dlatego, że  jednak przeceniliśmy swoje możliwości i brakuje nam pieniędzy by na bieżąco spłacać wszystkie swoje zobowiązania. Jeśli ten stan trwa dłużej to zaległości powiększają się i trudno wyjść na prostą. Najczęściej popełnianym błędem jest, będąc zwykle pod presją windykatorów,  zaciąganie stosunkowo drogich pożyczek pozabankowych by spłacić ratę kredytu bankowego. Takie postępowanie prowadzi zwykle do jeszcze większego zadłużenia się i pogorszenia swojej już i tak trudnej sytuacji. Firmy windykacyjne czy nawet własne działy windykacji banków działają często na granicy prawa, nękając częstymi telefonami usiłują „wymusić” na klientach szybką spłatę zaległości „strasząc” wizytami w domu, zakładzie pracy, utratą nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu  czy egzekucją komorniczą. Większość takich działań jest niedozwolonych. Do egzekucji komorniczej może oczywiście kiedyś dojść, ale dopiero po całkowitym wypowiedzeniu umowy kredytowej i po zakończeniu postępowania sądowego prawomocnym wyrokiem lub nakazem zapłaty. Takie postępowanie jest sformalizowane i praktycznie na każdym jego etapie mamy możliwość bronienia się przed niekorzystnym dla nas rozstrzygnięciem. Oczywiście lepiej przed taką sytuacją się uchronić i reagować wcześniej. Często pomijamy możliwość zawarcia ugody z bankiem czy dokonania restrukturyzacji kredytu. Banki podchodzą do takich rozwiązań co prawda dość niechętnie,  nie oznacza to jednak, że doprowadzenie do zawarcia takiego porozumienia jest niewykonalne. Kredytobiorcy często rezygnują z takich rozwiązań , gdyż uważają bank za dominującą stronę umowy i czują  od początku, że są na przegranej pozycji.

Mając praktyczne doświadczenie oraz znając niuanse i  procedury  jakie stosowane są przez różne banki w stosunku do klientów mających zaległości  lub opóźnienia w  spłacie  rat kredytów   zdecydowanie łatwiej nam przebrnąć przez wszystkie formalności i  doprowadzić do zmiany umowy kredytowej uwzględniającej bieżącą sytuację finansową kredytobiorcy, czy to poprzez obniżenie wysokości rat kredytu, czy też zastosowaniu kilkumiesięcznej karencji w spłacie rat.

Pamiętać należy, że „czas to pieniądz”. Więc czym szybciej zareagujemy odpowiednio na swoje problemy finansowe, tym więcej mamy możliwości skutecznego działania, co przekłada się bezpośrednio na uniknięcie kosztów jakie zmuszeni będziemy ponieść w przypadku wypowiedzenia umowy kredytowej.

Negocjacje z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą może dochodzić do sytuacji, gdy ze względu na różne zewnętrzne czynniki takie jak np. zatory płatnicze, spadek płynności finansowej, spadek obrotów czy po prostu zyskowność zdecydowanie mniejsza od zakładanej przedsiębiorca nie jest w stanie terminowo płacić obowiązkowych składek na rzecz ZUS, zaliczek na podatek dochodowy czy nawet podatku VAT wykazanego w deklaracji podatkowej. Zaległości w zapłacie tych „danin państwowych”  skutkują brakiem możliwości otrzymania zaświadczeń o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w ZUS z tych organów, co utrudnia dodatkowo przedsiębiorcy działalność poprzez ograniczoną możliwość uzyskania kredytów czy pozyskania intratnych kontraktów. Sytuacja zmienia się zdecydowanie na korzystniejszą, jeśli taką zaległość usankcjonujemy poprzez zawarcie układu ratalnego spłat czy ugody, co umożliwi z jednej strony stopniowe pomniejszanie swojego zadłużenia poprzez spłatę w dogodnych ratach, a z drugiej strony umożliwi uzyskanie stosownych zaświadczeń o braku zaległości wobec tych organów.

Przedsiębiorca zajęty prowadzeniem swojego biznesu przeważnie nie ma czasu, by od strony formalnej właściwie przygotować  i złożyć stosowne wnioski, dlatego też możemy zastąpić go na podstawie złożonego pełnomocnictwa przed tymi organami i wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie, by unormować jego sytuację.

Dodatkowo oferujemy również doradztwo mające na celu maksymalne zminimalizowanie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej poprzez najbardziej efektywne wykorzystanie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Negocjacje ze Spółdzielniami i Wspólnotami Mieszkaniowymi

Każdy będąc właścicielem lokalu w budynku zarządzanym przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową    ma obowiązek partycypować  w ogólnych kosztach  zarządu i utrzymania całego budynku. Często również spółdzielnia lub wspólnota zapewnia dostawy wody i ciepła do poszczególnych lokali, zapewnia odbiór śmieci, koordynuje konieczne remonty rozliczając potem z każdym członkiem poniesione  koszty w zależności od powierzchni lokalu lub ilości zamieszkujących w nim osób. Przeważnie ustalana jest wysokość miesięcznej opłaty, jaką każdy w formie zaliczki powinien płacić, a szczegółowe rozliczenie następuje raz w roku.

Zdarza się jednak, że powodu trudności finansowych  niektórzy mieszkańcy nie dokonują tych wpłat i stają się dłużnikiem spółdzielni czy wspólnoty. Jeśli taka sytuacja utrzymuje się przez dłuższy czas, sprawa często trafia do sądu i kończy się nakazem zapłaty, co w przypadku dalszego braku spłaty zaległości  w efekcie może doprowadzić do egzekucji komorniczej z zajmowanego lokalu

Aby uniknąć takich drastycznych konsekwencji warto zareagować dużo wcześniej i zmierzyć się z tym problemem. Choć praktycznie na każdym etapie postępowania jesteśmy w stanie w takich przypadkach skutecznie pomóc, to jednak zdecydowanie więcej korzystniejszych rozwiązań jesteśmy w stanie zaproponować zanim dojdzie do wielomiesięcznych zaległości.

Negocjacje z firmami windykacyjnymi i funduszami sekurytyzacyjnymi

Wierzyciele tacy jak banki, firmy pożyczkowe, firmy telekomunikacyjne, itp. bardzo często sprzedają „nasze długi” do wyspecjalizowanych firm zajmujących się skupem i egzekwowaniem takich wierzytelności. Często są to długi o których tak naprawdę dawno już zapomnieliśmy. Brak reakcji ze strony dłużnika może doprowadzić do uzyskania przez taką firmę sądowego nakazu zapłaty, a w przypadku jego uprawomocnienia się bardzo trudno będzie się od tego długu „uwolnić”.

Znając specyfikę działania takich firm w przeważającej ilości przypadków  udaje nam się doprowadzić do zawarcia w imieniu klientów porozumień i ugód,  na mocy których kwoty zadłużeń w dużej części są umarzane, a pozostała do zapłaty kwota jest spłacana w przystępnych ratach. W pierwszej kolejności jednak badamy czy firma, która kupiła  dług dysponuje odpowiednimi dokumentami by żądać  jego spłaty oraz czy nie utraciła możliwości jego dochodzenia z powodu upływu czasu (tzw. przedawnienie). Takie sytuacje zdarzają się również bardzo często i sprawa kończy się oficjalna odmową zapłaty długu przez klienta.

Negocjacje dłużnik - wierzyciel

W związku z niewypełnianiem lub nieterminowym wypełnianiem zobowiązań finansowych przez dłużnika w stosunku do wierzyciela bardzo często dochodzi między nimi do różnych konfliktów i nagromadzenia negatywnych emocji, co przeszkadza w rzeczowym podejściu do zaistniałego problemu, by go rozwiązać z korzyścią dla obu stron. Nam – jako stronie trzeciej –  bezstronnemu negocjatorowi – zdecydowanie łatwiej doprowadzić do zawarcia porozumienia pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem ponieważ skupiamy się tylko i wyłącznie na merytorycznej stronie problemu i zaletach jakie daje stronom pozasądowe zakończenie sprawy.

Sprzeciwy od nakazów zapłaty

W sytuacjach kiedy dłużnik całkowicie zaprzestaje spłaty swojego długu lub spłaty następują ale z dużymi opóźnieniami a wezwania do zapłaty nie skutkują wierzyciel najczęściej decyduje się na złożeniu do sądu pozwu przeciwko takiemu dłużnikowi z żądaniem wydania nakazu zapłaty. Postępowania nakazowego nie należy jednak utożsamiać ze zwykłym postępowaniem sądowym. Sąd wydając taki nakaz opiera się wyłącznie na twierdzeniach powoda i nie analizuje merytorycznie sprawy. Pozwany o tym, że było prowadzone przeciwko niemu jakiekolwiek postępowanie sądowe dowiaduje się przeważnie dopiero w chwili, kiedy otrzyma już pismo z sądu z nakazem zapłaty, a w skrajnych przypadkach ( błędny adres pozwanego ) nawet dopiero wtedy, kiedy nakaz jest już prawomocny i komornik wszczął przeciwko pozwanemu postępowanie egzekucyjne. Pamiętać należy, że pozwany na skuteczne odwołanie się ma 14 dni od daty otrzymania nakazu zapłaty lub  7 dni od dnia w którym dowiedział się o jego wydaniu, gdy zachodzi konieczność złożenia wniosku o przywrócenie terminu na odwołanie się. Wszystkim naszym klientom zalecamy aby z tej możliwości korzystali, ponieważ wydanie nakazu zapłaty wcale nie oznacza, że jeśli sprawa będzie rozstrzygana w procesie sądowym to powód z pozwanym wygra i uzyska wyrok zgodny ze swoimi oczekiwaniami. Nie należy więc się poddawać , tylko podnieść wszystkie zarzuty jakimi  dysponujemy w stosunku do powoda. Może to być  naszym zdaniem np. błędne wyliczenie kwoty kapitału do spłaty, błędne wyliczenie odsetek, brak skutecznego wypowiedzenia umowy czy nawet brak chęci ze strony powoda na zawarcie ugody i pozasądowe załatwienie sprawy. W przypadku starszych długów warto też przeanalizować możliwość podniesienia zarzutu „przedawnienia” czyli utraty przez powoda dochodzenia zapłaty długu ze względu na upływ czasu.

Dzięki wykorzystaniu z naszego doświadczenia i pomocy przy przygotowaniu środka odwoławczego w postaci sprzeciwu lub zarzutów od nakazów zapłaty nasi klienci mają możliwość zwiększenia skuteczności tych odwołań oraz skorzystania ze wszystkich  dostępnych środków, które mogą być wykorzystane na dalszym etapie postępowania sądowego.

Skargi na czynności komornika

Po uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku, w sytuacji gdy dłużnik nadal pozostaje bezczynny i nie spłaca zasądzonej kwoty wierzyciel zmuszony jest na przekazanie  sprawy do egzekucji komorniczej. Działalność  komorników reguluje „ustawa o komornikach sądowych i egzekucji” oraz „kodeks postępowania cywilnego”. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym i do jego zadań należy między innymi egzekwowanie roszczeń finansowych z prawomocnych wyroków i nakazów zapłaty. Ale ważne jest, że  dysponentem postępowania zawsze jest wierzyciel i tak naprawdę od niego zależy z jakich składników majątku dłużnika jest prowadzona egzekucja. I jeśli zawrzemy jakąś ugodę czy porozumienie z wierzycielem odnośnie dobrowolnych spłat, to może on praktycznie w każdej chwili złożyć do komornika wniosek o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Przepisy bardzo dokładnie regulują „system pracy komornika” . Określają w jakich godzinach może być prowadzona egzekucja, jaki przedmioty ruchome może on zająć, a jakie są zwolnione z egzekucji, jaką kwotę pieniędzy jest zwolniona z zajęcia z tytułu wynagrodzenia o pracę, umów cywilnoprawnych ,renty lub emerytury, czy nawet ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Praktyka pokazuje jednak, że pomimo takich dokładnych obwarowań często dochodzi do sytuacji, w których dłużnik czuje się pokrzywdzony przez działanie komornika. Nie powinien on wtedy pozostawać bezczynny, tylko bronić swoich praw. Pracę komornika nadzoruje Sąd Rejonowy przy którym działa komornik – i praktycznie na każdym etapie postępowania dłużnikowi przysługuje skarga na czynność komornika. Skargę wnosi się do komornika (art.767 § 5 k.p.c.), ale rozpatruje ją sąd  (art.767 § 1 k.p.c.). Zasadą jest, że skargę należy wnieść w terminie 1 tygodnia od dnia dokonania przez komornika kwestionowanej czynności  (art. 767 § 4 k.p.c.). Przez czynność należy także rozumieć także sytuację, w której komornik nie dokonuje jakiejś czynności do której jest obowiązany. Ze skargą może wystąpić nie tylko dłużnik. Może ją wnieść każda osoba, której prawa zostały naruszone bądź zagrożone w związku z przeprowadzonymi przez komornika czynnościami egzekucyjnymi.

Dłużnikowi przeważnie bardzo trudno połapać się w zawiłościach przepisów i maksymalnie wykorzystać ochronę, jaką gwarantuje mu prawo. Dzięki naszej pomocy i doświadczeniu pomagamy dłużnikowi „kontrolować” pracę komornika i doprowadzić do sytuacji, aby prowadzona egzekucja była dla dłużnika jak najmniej uciążliwa i dotkliwa.

Upadłość konsumencka

Zdarza się również tak, że dłużnik całkowicie utraci możliwość spłaty swoich zobowiązań, odsetki i koszty obsługi zadłużenia ciągle rosną i nawet pomimo częściowych spłat dług zamiast maleć to systematyczne wzrasta. Jeśli zajdzie taka sytuacja, to nawet dłużnik, który ma dobrą wolę spłat nie jest w stanie pozbyć się długu. Dla takich osób prawo przewidziało instytucję „upadłości konsumenckiej” W pierwotnej wersji przepisy były bardzo rygorystyczne i nastawione na maksymalną ochronę wierzyciela, więc dłużnicy w praktyce mogli bardzo rzadko skutecznie z takiej możliwości korzystać. Ustawodawca dostrzegł to ograniczenie, dokonał stosownych zmian i 31 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o upadłości konsumenckiej, które bardzo zliberalizowały dotychczasowe uregulowania prawne. Dzięki tym zmianom, bardzo korzystnym dla dłużników, pojawiły się rzeczywiste możliwości „oddłużenia się” osób niewypłacalnych. Nie jest to jednak proces automatyczny. Aby upadłość mogła zostać ogłoszona, to dłużnik musi spełnić szereg przesłanek, które podlegają indywidualnej ocenie przez sąd. Ponadto pamiętać należy, upadłość konsumencka jest tylko  jednym ze sposobów na „pozbycie się długów” i nie zawsze ze względu na faktyczną sytuację osobistą i majątkową  dłużnika, będzie ona dla niego korzystna, pomimo że zachodziłyby formalne przesłanki do jej ogłoszenia.

Dlatego też, aby maksymalnie wykorzystać możliwość „oddłużenia się” osób niewypłacalnych pomagamy naszym klientom w :

– ocenie faktycznej sytuacji dłużnika – czy złożenie wniosku o upadłość jest naprawdę dobrym rozwiązaniem,

– ocenie czy zachodzą przesłanki formalne ogłoszenia „upadłości konsumenckiej”,

– ocenie możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez sąd,

– zgromadzeniu i przygotowaniu dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku,

– przygotowaniu, sporządzeniu i złożeniu wniosku do właściwego sądu,

– przygotowaniu w razie potrzeby wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych oraz wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Dodatkowo na każdym etapie postępowania wyjaśniamy i pomagamy zrozumieć zawiłości prawne  i niuanse procedury związanej z ogłoszeniem upadłości.

<a href=" http://monetigo.pl/api/click/1217"><img src="https://wydawca.monetigo.pl/uploads/ads/528/8dd777c83671712877a5a0400b22e68cf9e2dfc2.png" width="750" height="200" alt="Miałeś wypadek? Pomożemy uzyskać należne Ci odszkodowanie"></a>

Jesteśmy firmą z bogatym doświadczeniem, zajmującą się pomocą osobom zadłużonym oraz udzielaniem drobnych porad prawnych. Wykwalifikowany personel w przyjaznej atmosferze, oferuje fachową pomoc przy wyszukiwaniu najskuteczniejszych rozwiązań Państwa problemów oraz kompleksowe prowadzenie sprawy.

Strefa Dłużnika

ul. Felicjanek 21
31-103 Kraków

600 001 218